ข้อดีของเรา

บริษัทได้รับการสนับสนุนจากทีมที่แข็งแกร่งของแผนกการออกแบบและเทคโนโลยีที่ดูแลการออกแบบนั่งร้านและผลิตภัณฑ์แบบหล่อแบบใหม่ในการปรับแต่งตามการใช้งานโครงการต่างๆ

โครงการของเรา

Apartment Project In The UK
Bridge Repair On QEW Expressway Project In Canada
Checking Project In Norway
Malaysia Shipyard Project
Detecting Scaffolding Project in Britain
Music Festival Stage Project
Project In America
Power Station Project In Australia